şirket hissesi satışında vergi sürprizi

ANONIM ya da limited şirket hissesini sattığınızda, hiç hesapta olmayan Gelir Vergisi, KDV ve Kurumlar Vergisi gibi vergilerle karşılasacağınızı biliyor musunuz?

Özellikle KDV boyutunu, çok kişi bilmiyor.

HISSE satışında GELIR VERGISI

1- Borsaya kayıtlı Olanlar: Hisse senetleri, edinme tarihinden itibaren bir yıl içinde satılırsa, elde edilen kazanç 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren yüzde 10 stopaja tabi (GVK. Geçici Md.67/1,2; 2006/10731 sayılı BKK). Bir yıl geçtikten sonra satılırsa, stopaja ya da beyana tabi değil.

2- Borsaya kayıtlı Olmayan Hisse Senetleri: 2006 yılından önce edinilenler, edinme tarihinden itibaren bir yıl, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren edinilenler ise iki yıl içinde satılırsa, elde edilen kazanç, stopaja tabi değil. Ancak yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilip, Gelir Vergisi ödenmesi gerekiyor (GVK.Mük.Md. 80/1). Bu süreler geçtikten sonra satılırsa, gelir vergisine de tabi değil.

3- Hisse Senedi bastırilmamis Hisseler: Hisse senedi bastırmamis bir anonim şirketin ortagi olan gerçek kişi, hissesini bes yıl sonra da satsa, elde ettigi kazanç "değer artiş kazancı" olarak Gelir Vergisine tabi. Limited şirket ortagi olan gerçek kişi de, hissesini ne zaman satarsa satsin, elde ettigi kazanç "değer artiş kazancı" olarak Gelir Vergisine tabi (GVK. Mük.Md.80/4).

KURUMLAR VERGISI

Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketler, iştirak hisselerini, aktife girdigi tarihten itibaren iki yıl içinde elden çikarirlarsa, bundan dogan kazancın tamamı, Kurumlar Vergisi'ne tabi.

Iki yıl geçtikten sonra elden çikarirsa, bundan dogan kazancın 5 yıl süre ile isletmeden çekilmeyip pasifte "özel bir fon hesabında" gösterilmesi durumunda, elde edilen kazancın yüzde 75'i Kurumlar Vergisi'nden müstesna tutulur. Bu süre içinde, kazancın sermayeye eklenmesi, kár dağıtımı sayılmaz. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldigi yılı izleyen ikinci takvim yılınin sonuna kadar tahsil edilmesi sarttır (KVK.Md. 5/e).

KATMA değer VERGISI

1- Gerçek kişilerin , hisselerini ya da hisse senetlerini satmalari, KDV'ye tabi değil.

2- Kurumlar Vergisi mükelleflerinde durum farklı.

a) Hisse Senedi ya da Ilmühaber bastırilmissa: satış işlemi KDV'ye tabi değil. KDV Kanunu'nun 17/4-g. maddesinde, "hisse senedi" satışlarinin, KDV'den müstesna oldugu açıkça belirtilmiştir. Ilmühaber ile yapılan satışlar da hisse senedi olarak kabul edilir (Gelir Vergisi Genel tebliği, Seri No 232/5, 23 Mart 2000 Tarihli R.Gazete. Bu konuda ayrıca Bkz. Abdullah TOLU, "iştirak Hissesi satışlarinda KDV Istisnasi uygulaması", Yaklasim , aralık 2006, s.204-208). Maliye Bakanlığı'nin 27.11.2006 Tarih ve 93508 sayılı özelgesine göre; KDV'den müstesna olan hisse senedi satışı nedeniyle, "fatura" düzenlenmesi gerekmektedir.

b) Hisse Senedi veya Ilmühaber Yoksa: iştirak hissesinin satışı; anonim ya da limited şirketlerin, eshamli (sermayesi paylara bölünmüs) şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklik payları, iş ortakliklari ya da adı ortakliklara iştiraki olması fark etmez. iştirak edilen anonim şirketin, hisse senedi ya da ilmühaberi bastırılmamışsa, edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde satilan hisse, yüzde 18 KDV'ye tabidir. Limited şirket ya da başka bir şirkete ait iştirakin, edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılması yine yüzde 18 KDV'ye tabi (KDVK.Md.17/4-r).

Özetle, hisse satışında, Gelir Vergisi ve KDV sürprizi yasamamak için, hisse senedi bastırmakta yarar var...