iş kazasını bildirim yükümlülüğü

Soru- İşçilerimizi taşıyan servis aracı is çıkışı trafik kazası yaptı. Kaza sonucu servis aracında bulunan İşçilerimizde üçü ağır sekiz kişi yaralandi. Kazaya müdahale eden vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaralilari en yakin özel hastaneye sevk etmisler. İşçilerimizin tedavilerini yaptırdik ve karşıliginda fatura aldik. Olayın bir trafik kazası oldugunu düsünerek Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirimde bulunmadık. Agir yarali olan İşçilerimizin tedavileri devlet hastanesinde devam etti. SSK'ya yaptığımız müracaat sonucu, iki günlük bildirim süresi geçirildigi için yapılan masraflarin ödenmeyecegini ögrendik. Dava açmayi düşünüyoruz. Bize ne önerirsiniz. A.Basoglu


iş kazalarini düzenleyen 506 sayılı Kanun'un 11.'inci maddesinde “sigortalılarin, İşverence saglanan bir tasitla isin yapıldigi yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında” meydana gelen kaza iş kazası olarak tanımlanmistir.
Buradan hareketle anlatilan olaydaki kaza bir trafik iş kazasıdir. Tek basina trafik kazası olarak yorumlamamak gerekir.


Anilan Kanun'un 15'inci maddesinde, İşverenin, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca ise el konuncaya kadar, durumunun gerektirdigi sağlık yardımlarıni yapmakla yükümlü oldugu belirtilmiştir. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla, yol paraları kurum tarafından İşverene ödenecegi Kanun'da hüküm altına alinmistir.
Bu noktadan baktigimizda söz konusu olayda İşveren sigortalılarin tedavilerini yaptırmistir. Herhangi bir savsam ve gecikmeye mahal vermemistir. Aksi halde, gecikmeden dolayi tedavi süresinin uzamasına, sigortalının malul kalmasina veya malullük derecesinin artmasına sebep olan İşveren her türlü zararı ödemekle yükümlü tutulmustur.

iş kazası iki gün içinde bildirilmeli
İşveren, iş kazasını, Sosyal Sigortalar Kurumu'na en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlü tutulmustur. iş kazası SSK'ya örnegi Kurumca hazırlanan haber verme kağıtlarının doldurulmasi ile kuruma verilerek bildirilir. Vizite kağıdı haber verme kağıdı olarak kabul edilir.
ayrıca, kazanın oldugu yetkili yer güvenlik birimine (zabitaya) derhal bildirilmesi gerekir. iş kazası, zabita (jandarma-polis) güçlerinden herhangi birisine değil, kazanın oldugu yere göre, bunlardan hangisi görevliyse onun yetkili karakoluna bildirilir.


iş kazasının Sosyal Sigortalar Kurumu'na iki gün içinde bildirilmesi yasal bir zorunluluktur. Kanun koyucu, iş kazasına uğrayan sigortalının mümkün olan ve en kısa zamanda tedavi altına alınmasıni sağlamak amaciyla İşvereni, iş kazasını kazadan sonraki iki gün içinde bildirmekle yükümlükılmıştır.
Kurumumuz sağlık tesişlerinin sağlık Bakanlığı'na devrine kadar iskazası sonucu İşveren tarafından düzenlenen ve iskazası bölümünde gerekli bilgilerin yazıli oldugu vizite kağıdı ile muayene ve tedavi için Kurum sağlık tesişlerine yapılan başvurular 506 sayılı Kanun'un 27 nci maddesine göre Kuruma yapılmış sayıldigindan 20.02.2005 tarihinden sonra sağlık Bakanlığı sağlık tesişlerine yapılmış başvurular Kuruma yapılmış başvuru olarak kabul edilemeyeceğinden İşverenin iskazasını ayrıca Kuruma yasal süresi içerisinde sözkonusu madde gereğince bildirmesi gerekmektedir.

Geç bildirimden dogan sorumluluk
Yukarıda belirttigimiz üzere İşveren iş kazasını en geç iki gün içinde SSK'ya bildirmek zorundadır. 506 sayılı Kanun'un 27'inci maddesinde bu zorunluluk hiçbir terettüte yer vermeyecek şekilde emredici hukuk kuralı olarak belirtilmiştir.
Kanun 27'inci maddesinin son fikrasina göre, iki günlük süre içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirilmeyen iş kazası dolayısıyla, bildirme tarihine kadar İşveren tarafından yapılmış olan harcamalar Kurumca ödenmez.
Görüldügü gibi, İşveren iki günlük bildirim süresini asmissa bildirim tarihine kadar yapılan masraflari Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan isteyemez. iş kazasını bildirildigi tarihten sonraki masraflari SSK'dan talep edebilir. Yukarıda açıklanan olayda da durum böyledir. iş kazasının SSK'ya bildirildigi tarihten sonraki masraflar Kurum'dan alinabilir. Bu konuda dava açmanın zaman kaybi olacagini düşünüyorum.
Öte yandan, İşverenin kasten veya ağır ihmali neticesi iş kazasının kazadan sonraki en geç iki gün içinde Kuruma bildirilmemesinden veya haber verme kağıdında yazıli bilginin eksik veya yanlış olmasından dogan ve ileride dogacak olan Kurum zararlarindan İşveren sorumludur.

Tarim sigortasında prim oranı
M-Eski: Tarim sigortası prim oranı asgari ücretin yüzde otuzsudur. Gerçekten Tarim sigortası Kanunu'nda, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabında esas tutulacak günlük kazanç, 506 sayılı Kanun'un 78'inci maddesiyle belirlenen prime esas kazancın alt sınırıdir hükmü yer almaktadır.
Öte yandan Tarim sigortası için alınacak prim hesabına esas gün sayısı her ay için 15, bir tam yıl için 180 gündür. Tarim sigortasında siz okuyucumuzun talep ettigi gibi yüksekten prim ödeme ve aylık 30 gün üzerinden hizmet kazanmak mümkün değildir.
Tarim sigortası primi en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Belgesi'ne Kurumca tahsilat yapıldigini gösteren bir kayıt düsülmek suretiyle Kuruma ödenir. Su kadar ki, ait oldugu yılı izleyen subat ayi sonuna kadar ödenen primler de süresi içinde ödenmiş sayılır.
2925 sayılı Kanun'da belirtilen yardımlardan yararlanabilmek için gerekli olan primlerin ödendigi sosyal güvenlik kartıyla belgelenmedikçe, sigortalılar ve aile fertlerine veya hak sahiplerine bu yardımlar yapılmaz. Prim borcu olanlara sağlık yardımı verilmemektedir. Tarim sigortası sağlık yardımları, normal SSK sağlık yardımlarına göre daha sınırli tutulmustur. Özellikle bakmakla yükümlü olunan es, çocuk ile ana ve baba için böyledir.

Serif Akcan

Türkiye

05.11.2006