Vergi hukuku açısından sahte ve yanıltıcı Belge

Vergi Usul Yasasi'nin "mükellefin ödevleri" başlığını taşıyan ikinci kitabinin üçüncü kısmında "vesikalar" tanımlanmaktadır.

Vergi Usul Yasasi'na göre kullanilan veya yasanin Maliye Bakanlığı'na verdigi yetkiye dayanilarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgeler, zorunlu bilgileri taşımasi halinde vergi mükelleflerinin üçüncü sahislarla olan muamelelerini kanitlamaktadır.

Bu bağlamda Vergi Usul Yasasi hükümlerine göre kullanilan veya Maliye Bakanlığı'nca kullanılması öngörülen belgelerin en önemli özelligi vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi ve kullanılması mecburiyetinin bulunmasidir.

Vergi Usul Yasasi'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde kullanılması zorunlu kılınan belgeleri iki gruba ayırmak mümkündür. Söyle ki;

. Birinci grupta yasada tanımi yapılan fatura, sevk irsaliyesi, perakende satış vesikaları, gider pusulasi, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücretlilere ait kayıt ve vesikalar, diğer evrak ve vesikalar olarak kabul edilen taşıma irsaliyeleri, yolcu listeleri, günlük müsteri listeleri yer almaktadır.

. Ikinci grupta ise Maliye Bakanlığı tarafından kayıtlari kanitlayici belge olarak kabul edilen döviz alim ve satim belgeleri, bankalar tarafından düzenlenen belgeler, sigorta şirketleri ile acenteler tarafından düzenlenmesi öngörülen belgeler, sermaye piyasası ve aracı kurumlar tarafından düzenlenmesi zorunlu olan belgeler, ikrazatçilar tarafından düzenlenen belgeler, elektronik ortamda düzenlenen belgeler, ambar tesellüm fişleri, adısyonlar, reçeteler, standart yapi ruhsatlari vardir.

Tüm bu belgeler gerek düzenleyenler ve gerekse kullananlar açısından mükellefler arasındaki ilişkiyi göstermekte ve daha doğrusu kanitlamaktadır.

Vergi Usul Yasasi'nin 353. maddesi uyarınca verilmesi ve alınması icab eden, fatura, gider pusulasi, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarinin verilmemesi, alinmamasi veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için 2006 yılında 129.-YTL, 2007 yılında ise 139.-YTL'den az olmamak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

diğer yandan perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müsteri listesi ile Maliye Bakanlığı'nca düzenlenme zorunlulugu getirilen belgelerin; düzenlenmediginin, kullanilmadıginin, bulundurulmadıginin, düzenlenen belgelerin aslı ile örneginde farklı meblağlara yer verildiginin veya gerçege aykırı olarak düzenlendiginin tespiti halinde, her bir belge için 2006 yılında 129.-YTL, 2007 yılında ise 139.-YTL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Yukarıda da belirtildigi gibi söz konusu belgelerin düzenlenmesi, bulundurulmamasi, alinmamasi, verilmemesi halleri özel usulsüzlük cezasının kesilmesini gerektirmektedir.

Ancak bu belgelerin yanıltıcı nitelikte olması veyahut da sahte olarak tanımlanan belgelerden olması halinde, bu tür belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakinda Vergi Usul Yasasi'nin 359'uncu maddesinde yer alan hürriyeti bağlayaci cezalara hükmolunabilmektedir.

Gerçekte yasal tanımladan da anlaşılacağı üzere muhteviyati itibariyla yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyla gerçege aykırı şekilde yansıtan belgedir.

Sahte belge ise gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.

Bu tür belgeler, yani yanıltıcı ve/veya sahte belgelerin düzenlenmesi ve kullanılması halinde bu belgeleri düzenleyenler ve hem de kullananlar hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanmaktadır.

yanıltıcı ve sahte belge kavrami, Vergi Usul Yasasi hükümlerine göre düzenlenmesi, kullanılması ve alınması ve/veya verilmesi zorunlu belgeleri kapsamaktadır.

Vergi Usul Yasasi hükümleri çerçevesinde düzenlenmesi, kullanılması, alınması ve/veya verilmesi söz konusu olmayan belgelerin sahte veya yanıltıcı nitelikte olması halinde Vergi Usul Yasasi'nin 359'uncu maddesinde yer alan cezalandırma ilkesi çerçevesinde olayın değerlendirilmesi mümkün değildir.