Vergi/ceza tebligatları kimlere yapılabilir

 

T.C

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

SAYI : B.07.1.GIB.4.16.16.01-VUK-06-113/3858/21.09.2006
KONU : 18 yaşında görünenlere yapılan tebliğatin yenilenip yenilenmeyecegi hk.

……..…….. VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜGÜNE

Ilgi : ……..tarih ve ……sayılı yazınız.

Ilgide kayıtlı yazınızda; Müdürlüğünüz ……………….. vergi kimlik numarali mükellefi …………. adına takdir komisyonu kararlarına istinaden düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerin ikametgah adresinde 18 yaşını doldurmamıs kızı ……….'a tebliğ edildiğinden bahisle söz konusu tebliğatin yenilenip yenilmeyecegi hususunda baçkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.


Bilindigi üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 94'üncü maddesinde;“tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.
Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzelkişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir.


Teblig, kendisine tebliğat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüsüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir)”hükmü yer almaktadır.


Vergi uygulamasının arz ettigi özellik nedeniyle 7201 sayılı Kanundaki hükümlerden ayrı olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 94'üncü ve 102'nci maddelerinde tebliğ memuruna mükellef dışında kalan muhatabın kimliğini ve yaşını araştırma yetki ve görevi verilmemiştir.


Buna göre; …..'un ikametgah adresinde görünüsüne göre 18 yaşından aşağı olmadığı tebliğ memurunca takdir edilen kızı ……..'a posta vasıtasıyla yapılan tebliğatta Kanuna aykırı bir durum bulunmadığından söz konusu tebliğatin yenilenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.