Vergi Mükellefi olmayan şahıstan kiralanan otoda  vergi, stopaj ve sorumluluk

Vergi mükellefi olmayan bir şahıstan binek otomobili kiralamayı düşünüyoruz. Ödeme yaparken KDV ve stopaj gelir vergisi yönünden herhangi bir sorumluluğumuz olacak mi?

Yanit: Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (KDVK) 9. maddesinde; Maliye Bakanliginin, gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları; verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği hükme bağlanmıştır.

KDVK'nin 1. maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanmasi işlerinin vergiye tabi oldugu belirtilmistir. GVK 70/8. maddesinde ise motorlu nakil ve cer vasitalari, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunlarin eklentilerinin kiraya verilmesinden elde edilen iratlarin gayrimenkul sermaye iradi oldugu belirtilmistir.

Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sinai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa da dahi KDV'ye tabi olacaktır.

30 seri no.lu KDVK'nin genel tebliginde de bu kiralama işleriyle ilgili KDV'nin; kiralayanın başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefi olmaması ve kiracının gerçek usulde KDV mükellefi olması sartlarinin birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği düzenlenmistir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyecektir.

Ancak; kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Katma Değer Vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili Katma Değer Vergisinin diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.

Gerçek usulde KDV mükellefi olmayan bir kisiden araç kiralandigindan tebligdeki esaslara göre yüzde 18 oraninda KDV'nin şirketiniz tarafından sorumlu sıfatıyla 2 no'lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. aynı zamanda sorumlu sıfatıyla 2 no'lu KDV beyannamesi ile şirketiniz tarafından beyan edilecek bu KDV, aynı dönemde verilecek 1 no'lu KDV beyannamesinde de indirim konusu yapılabilecektir.

diğer taraftan; 193 sayılı GVK'nin 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakiflar, dernek ve vakiflarin iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarini bilanço veya zirai işletme hesabi esasına göre tespit eden çiftçiler asağıdaki bentlerde sayilan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” denilmekte olup, maddenin 5/a bendiyle kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanmasi karşılığı yapılan ödemeler üzerinden yüzde 22 tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle yüzden yapacağınız ödeme üzerinden 22 gelir vergisi tevkifatı yapılarak beyan şarttır.
 

 Ali Egemen

Referans

06.11.2006