ASGARİ ÜCRETLER

Asgari ücret ilk dönem için (01.01.2014 - 30.06.2014)

1.071,00

Asgari ücret ilk dönem için (01.01.2014 - 30.06.2014)

1.134,00

 

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 393)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar ( 01.01.2014 Tarihinden itibaren)

800,00

 

PRİME ESAS KAZANÇ TAVAN MATRAHLARI

Tavan (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arası)

6.961,50

Tavan (01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri arası)

7.371,00

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.20143)

800,00

 

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV) (GVK Tebliği 278)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2014)

12,00

 

KİRA STOPAJI ORANI

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20

 

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

20

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01.01.2014 - 30.06.2014

3.129,25

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014)

11.000 Türk Lirasına kadar

%15

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası

%20

60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL fazlası

%27

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL fazlası

%35

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014) (ÜCRETLİLER)

11.000 TL'ye kadar

%15

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası

%20

97.000 TL'nin .27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası

%27

97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL, fazlası

%35

 

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

Fatura Kullanma Mecburiyeti

800,00

 

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mükerrer Md.177)
Yıllık Alış Tutarı

150.000

Yıllık Satış Tutarı

200.000

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

80.000

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

150.000

 

EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343)

Damga Vergisinde

9,40

Diğer Vergilerde

19,00

 

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115)

Tahakkuktan Vazgeçme

21,00

 

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2014 Yılı İstisna Tutarı

3,200,00

2012 Yılı İstisna Tutarı

3.000,00

2011 Yılı İstisna Tutarı

2.800,00

 

 

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara

20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

En az 20 Gün

 

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

8 hafta

 

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (GVK Tebliği 278)

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)

800,00

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)

400,00

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)

190,00

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

Özel Sektör

Kamu

   

Özürlü

3

4

   

Eski Hükümlü

0

2

   

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı

0

   

Terör Mağduru

0

 

ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)

2014 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

21.000,00

 

 

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

01.01.2010 Tarihinden İtibaren

%06,6

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI 2014

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

140.774 ,00

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

281.720 ,00

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.244 ,00

TARİFE

Veraset yoluyla intikallerde_____ İvazsız intikallerde

Matrah _________________________________vergi oranı (yüzde)________vergi oranı (yüzde)

İlk 190.000 TL için __________________________1 _______________________10

Sonra gelen 430.000 TL için __________________ 3 _______________________15

Sonra gelen 940.000 TL için__________________ 5 _______________________20

Sonra gelen 1.800.000 TL için_________________ 7 _______________________25

Matrahın 3.360.000 TL'yi aşan bölümü için_______ 10 _______________________30

 

FORM Ba, Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir ( Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396 )

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 381 (2008) (KDV Hariç, ÖTV Dahil) 8.000,00

 

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)

Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

5.500,00

Diğer Yerlerde

3.800,00

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48)

1 Numaralı Bent İçin TL

77.000,00 - 110.000,00

2 Numaralı Bent İçin TL

38.000,00

3 Numaralı Bent İçin TL

77.000,00

 

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80)

2014 Takvim Yılı İçin

9.700,00